Kontakt


Kontakt

Bionorica Polska Sp. z o.o.
Ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
Polska

Tel./Fax: +48 22 886 46 06

Email: bionorica@bionorica.pl
Web: www.bionorica.pl
        www.bionorica.de


Poka? Bionorica Polska Sp. z o.o. na wiekszej mapie

S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia3 Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego,
KRS: 0000303634, NIP: PL 701-011-92-03, REGON: 141396490
Kapita3 zak3adowy 500.000 PLN wp3acony w ca3o?ci