Informacje ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych w związku ze znowelizowanymi zasadami ich przetwarzania.

Informacje w niej zawarte inspirowane są wejściem w życie "RODO", czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Poniższe informacje kierujemy w szczególności do:

- wszystkich osób odwiedzających nasze serwisy WWW,

- współpracujących z nami przedstawicieli zawodów medycznych,

- potencjalnych / aktualnych współpracowników i kontrahentów,

- osób zamierzających wziąć / biorących aktualnie udział w naszych procesach rekrutacyjnych,

- osób zgłaszających działania niepożądane.Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bionorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303634.

Jak skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

- pisząc na adres e-mail: iod@bionorica.pl

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych odpowie na skierowane do nas pytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzając dane osobowe stosujemy się do zapisów Artykułu 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO a także pozostałych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki Bionorica Polska Sp. z o.o.

Z jakich źródeł danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe:

- pozyskane z ogólnodostępnych źródeł jak serwisy internetowe (np. zawierające rejestr osób wykonujących zawody medyczne),

- pozyskane od kontrahentów w postaci zarejestrowanych zgodnie z obowiązującym prawem baz danych,

- udostępnione nam przez: kandydatów do pracy, kontrahentów, klientów / pacjentów, współpracowników, pracowników na podstawie stosownych zgód wynikających wprost z przepisów prawa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy wprost od ich rodzaju, celu w jakim zgromadziliśmy te dane i od tego czy danych tych dotyczą przepisy szczególne, jak np. Ustawa Prawo farmaceutyczne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:
a) żądania dostępu do Twoich danych,
b) żądania sprostowania Twoich danych,
c) żądania usunięcia Twoich danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
f) żądania przeniesienia Twoich danych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem wykonania uprawnień wskazanych powyżej, prześlij stosowne żądanie na adres e-mail: iod@bionorica.pl oraz podaj adres, na który należy udzielić żądanej przez Ciebie informacji. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania udzielimy wiążącej odpowiedzi lub przekażemy informację o przedłużeniu terminu w którym odpowiemy z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Miesięczny termin na udzielenie odpowiedzi może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO").


Przeczytaj także dodatkowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych, które znajdziesz w kolejnych zakładkach Polityki Prywatności:

Informacje ogólne

Rekrutacje

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego

Polityka cookies


Rekrutacje - klauzula informacyjna


Jak do nas aplikować?

Oferty pracy umieszczamy na najbardziej popularnych portalach internetowych, więc jeśli zainteresowało Cię któreś z naszych ogłoszeń, to zapraszamy do aplikowania poprzez wysłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu lub bezpośrednio poprzez stronę www z ofertą pracy, klikając przycisk "Aplikuj". Informujemy, że dokumenty aplikacyjne przesłane do nas pod adresy e-mail nie przeznaczone do zbierania aplikacji lub przekazane do Bionorica innymi drogami nie będą rozpatrywane i zostaną skasowane / zniszczone.

Jakich danych potrzebujemy od Ciebie, aby przeprowadzić proces rekrutacji?

Aby sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji potrzebujemy Twojego CV z następującymi danymi:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres do korespondencji,

- wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

CV z danymi personalnymi i informacjami jak wymienione powyżej ułatwi nam wybór kandydatury najbardziej odpowiadającej specyfice stanowiska i korespondującej z naszymi oczekiwaniami. Przesłanie przez Ciebie CV jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj proszę o zamieszczeniu w CV wymienionych wyżej danych. Ich brak spowoduje, że nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Twojej kandydatury.

Bardzo ważnym elementem CV jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Oto przykład:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Co to są dodatkowe dane osobowe?

Dodatkowe dane osobowe to np. Twoje zdjęcie, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także informacje dotyczące dodatkowych umiejętności, ukończonych kursów i szkoleń, poziomu znajomości języków obcych czy Twoich zainteresowań. Jeśli w swoim CV umieścisz dodatkowe dane osobowe, to Twoje działanie potraktujemy jako dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych w ramach prowadzonego aktualnie procesu rekrutacyjnego na stanowisko na które aplikujesz oraz na kontaktowanie się z Tobą. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dodatkowe dane osobowe, to pamiętaj o dostosowaniu swojego CV i umieszczeniu w nim wyłącznie informacji określonych stosownymi przepisami prawa ( Jakich danych potrzebujemy od Ciebie, aby przeprowadzić proces rekrutacji?). Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych jest dobrowolna i jej nieudzielenie nie ma wpływu na Twój udział w procesie rekrutacji. Zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podane przez Ciebie dane osobowe, zawarte w przesłanym CV, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz i kontaktowania się z Tobą. Na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w postaci przesłanego CV jest Art. 221 §1 Kodeksu pracy, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w przypadku przesłania przez Ciebie dodatkowych danych osobowych opisanych powyżej - także Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane - jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli skutecznie zrealizować proces rekrutacyjny. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie podmiotom współpracującym z Bionorica w oparciu o stosowne umowy w zakresie realizacji procesu rekrutacyjnego, jak firmy rekrutacyjne, konsultingowe czy szkoleniowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane zawarte w Twoim CV będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od momentu otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia, po czym zostaną trwale usunięte / zniszczone.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednak nie będzie to wpływać na Twoją sytuację, gdyż na każdym etapie procesu selekcji ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Twojej kandydatury podejmuje nasz rekruter.


Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych jest Bionorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych


Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego - klauzula informacyjna.


Jak dokonać zgłoszenia?

Kontakt w sprawie zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego - telefonicznie, pod numerem: +48 22 886 46 06

Jakich danych potrzebujemy od Ciebie, by przyjąć zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego?

Aby Twoje zgłoszenie można było uznać za ważne z prawnego punktu widzenia, co przewidują przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne, musi zawierać ono kilka niezbędnych danych takich jak:

- nazwa produktu leczniczego,

- opis reakcji niepożądanej (wymienienie co najmniej jednego objawu),

- dane chorego (inicjały, płeć lub inne dane identyfikujące chorego),

- dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, sposób kontaktu - adres, telefon, faks, e-mail, w przypadku osoby wykonującej zawód medyczny - dodatkowo adres miejsca wykonywania zawodu).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Bionorica Polska Sp. z o.o. będąc producentem innowacyjnych leków pochodzenia roślinnego jest zobowiązana przepisami prawa do nieustannego monitorowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych wszystkich swoich produktów leczniczych oraz stosownego zgłaszania zaistniałych incydentów właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Obowiązek ten określają regulacje zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) a także w Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Podane przez Ciebie w trakcie zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie rejestracji zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia, po czym zostaną trwale usunięte / zniszczone.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą także podlegały profilowaniu.

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie zgłoszonego działania niepożądanego produktu leczniczego jest Bionorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych


Polityka Cookies


Polityka korzystania z plików cookies

Jak większość firm, Bionorica Polska Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych należących do Spółki. Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery stron internetowych. Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Kiedy Twoja przeglądarka internetowa ponownie połączy się ze stroną www, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc Tobie korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz ewentualnie informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli taki istnieje na stronie.

Bionorica nie wykorzystuje plików cookies do uruchamiania jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie służą do uruchamiania na nim jakiegokolwiek niebezpiecznego czy złośliwego oprogramowania. Nie służą także do przeglądania zawartości Twojego komputera.

Bionorica wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w celu:

    zwiększenia wydajności i optymalizacji stron www poprzez odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po danej stronie internetowej (jakie strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach), co pomaga je usprawniać,
    zwiększenia funkcjonalności stron: poprzez zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji i ustawień, takich jak na przykład wybrany język strony lub region, w którym się znajdujesz, wpisane w wyszukiwarce nazwy leków, itp.,
    dostarczania Tobie spersonalizowanych treści marketingowych, informacyjnych i przede wszystkim edukacyjnych poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich potrzeb.

Stosujemy pliki cookies, wyłącznie po to, aby zwiększyć wygodę korzystania z naszych stron www i zagwarantować najwyższy standard obsługi wszystkim użytkownikom.

Bionorica nie udostępnia na swoich stronach internetowych powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące podczas korzystania z tych serwisów.

Bionorica ma obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia Tobie korzystania ze strony internetowej. Zgodę tą możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Możesz ustawić opcje Twojej przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować obniżenie funkcjonalności stron www, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich podstron bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.